Kwaliteit & Privacy

Kwaliteit & Privacy

Binnen de behandeling wordt uw privacy gewaarborgd en geldt een wettelijke plicht tot geheimhouding. Om de kwaliteit van de behandelingen hoog te houden, is er regelmatig intercollegiaal overleg en ben ik geregistreerd bij het BIG-register en beroepsverenigingen. Deze hanteren (her)registratie-eisen voor ervaringsjaren, opleiding en bijscholing. Tevens ben ik als regiebehandelaar gevisiteerd op kwaliteit van praktijkvoering en behandeling door een gespecialiseerde visitatie commissie van de LVVP.

BIG                  Register van het Ministerie van VWS
NIP                  Nederlands Instituut van Psychologen
LVVP               Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
VEN                Vereniging EMDR Nederland
PsyZorg HK   Coöperatie PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland
NVPO.             Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie

De praktijk maakt tevens onderdeel uit van PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland. Dit is een coöperatie van vrijgevestigde psychologen, gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere zorginstellingen en beroepsgroepen, zoals huisartsen, psychiaters en fysiotherapeuten. Wij kiezen gezamenlijk voor een werkwijze die zoveel mogelijk aansluit bij uw klachten en problemen. In de regio’s Midden- en Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer werken we nauw samen met huisartsen, GGZ-instellingen, vrijgevestigde psychiaters en fysiotherapeuten. Dat is een voordeel voor u als cliënt. Lastige problemen zijn immers sneller en beter op te lossen in goede samenwerking.

Klachten

Binnen de behandeling hecht ik aan transparantie en openheid in het contact. Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, is het belangrijk dat u dat zo snel mogelijk aangeeft, zodat er over gesproken kan worden. Bij (ernstige) klachten kunt u zich richten tot de LVVP. De LVVP  heeft een klachtenregeling met bemiddelaars en een onafhankelijke klachtencommissie. Daar wordt uw klacht in behandeling genomen door de Geschillencommissie Zorg.

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. Hier vindt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben. Het statuut dient aanwezig te zijn in de praktijk en is daar, indien gewenst opvraagbaar en in te zien.

https://pphvanderpoel.nl/wp-content/uploads/2019/04/Goedgekeurd-kwaliteitsstatuut-ggz.pdf

Privacy Beleid

Om goede zorg te kunnen verlenen verwerkt de Praktijk voor Psychologische hulpverlening verschillende gegevens van u of slaan we deze op. Dit doen wij in lijn met de hiervoor geldende wetten zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij precies omgaan met uw gegevens staat verwerkt in onze Privacy Policy. Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kijkt u dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Policy van de PP