Kwaliteit & Privacy

Kwaliteit & Privacy

Binnen de behandeling wordt uw privacy gewaarborgd en geldt een wettelijke plicht tot geheimhouding. Om de kwaliteit van de behandelingen hoog te houden, is er regelmatig intercollegiaal overleg en ben ik geregistreerd bij het BIG-register en beroepsverenigingen. Deze hanteren (her)registratie-eisen voor ervaringsjaren, opleiding en bijscholing. Tevens ben ik als regiebehandelaar gevisiteerd op kwaliteit van praktijkvoering en behandeling door een gespecialiseerde visitatie commissie van de LVVP.

De link naar de kwaliteitscriteria van de LVVP is: https://www.lvvp.info/kwaliteitsbeleid/index.html

BIG                  Register van het Ministerie van VWS
NIP                  Nederlands Instituut van Psychologen
LVVP               Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
VEN                Vereniging EMDR Nederland
PsyZorg HK   Coöperatie PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland
NVPO.             Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie

NVPO_logo_RGB_kleur_klein
EMDR_Website_retina
nip-logo
pk-logo
Visitatie-logo

Samenwerking

De praktijk bevindt zich in het gezondheidscentrum aan de Bachstraat, waar een goede samenwerking is met de huisartsen. Er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking t.a.v de verwijzingen en de informatie uitwisseling. Ook de Praktijk de Verbinding, voor Oncologie fysiotherapie is op dezelfde locatie gevestigd als onze praktijk, waardoor we snel kunnen schakelen en makkelijk kunnen overleggen, maar nooit zonder uw toestemming. Op een steenworp afstand bevindt zich in de directe omgeving Medistate en Gezondheidscentrum Broekpolder, waar we tevens een goede samenwerking hebben met de huisartsen en de POH ggz.

 

De praktijk maakt tevens onderdeel uit van PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland. Dit is een coöperatie van vrijgevestigde psychologen, gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere zorginstellingen en beroepsgroepen, zoals huisartsen, psychiaters en fysiotherapeuten. Wij kiezen gezamenlijk voor een werkwijze die zoveel mogelijk aansluit bij uw klachten en problemen. In de regio’s Midden- en Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer werken we nauw samen met huisartsen, GGZ-instellingen, vrijgevestigde psychiaters en fysiotherapeuten. Dat is een voordeel voor u als cliënt. Lastige problemen zijn immers sneller en beter op te lossen in goede samenwerking.

Klachten

Binnen de behandeling hechten wij waarde aan transparantie en openheid in het contact. Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, is het belangrijk dat u dat zo snel mogelijk aangeeft, zodat er over gesproken kan worden. Bij (ernstige) klachten kunt u zich richten tot de LVVP. De LVVP heeft een klachtenregeling met bemiddelaars en een onafhankelijke klachtencommissie. Daar wordt uw klacht in behandeling genomen door de Geschillencommissie Zorg. https://www.lvvp.info/voor- clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. Hier vindt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben. Het statuut dient aanwezig te zijn in de praktijk en is daar, indien gewenst, opvraagbaar en in te zien.

https://pphvanderpoel.nl/wp-content/uploads/2022/05/Kwaliteitsstatuut-2022.pdf

Keurmerk Basis GGZ / CQ-index

Voor goede kwaliteit van zorg doen wij een stapje extra. We dragen het Keurmerk Basis GGZ. We zijn zelfkritisch en staan open voor uw feedback. Wij hechten veel waarde aan hoe u de behandeling bij ons ervaart. Aan het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe u de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. Dat geeft ons waardevolle informatie om onze processen te verbeteren om zo de zorg nog beter bij uw wensen aan te laten sluiten.

Resultaten clientervaringen 2023                Rapportcijfer (0-10): 8,86

Wij zijn hier natuurlijk heel trots op, maar willen er het komende jaar aan werken om deze goede resultaten te behouden en u nog beter te informeren over de keuzemogelijkheid van het betrekken van familie of naasten in de behandeling,wanneer dit voor u van waarde kan zijn.

Privacy Beleid

Om goede zorg te kunnen verlenen verwerkt de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening verschillende gegevens van u of slaat deze op. Dit doen wij in lijn met de hiervoor geldende wetten zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij precies omgaan met uw gegevens staat verwerkt in onze Privacy Policy. Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kijkt u dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Policy van de PP,